Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 18 juni 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies
 • Mötets öppnande samt upprop
 • 1. Godkännande av dagordning
 • 2. Val av justerare
 • 3. Utredning av välfärds- och omsorgsnämndens ekonomi och organisation
 • 4. Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet Värend 2023
 • 5. Allmänhetens frågestund
 • 6. Anmälan av medborgarförslag
 • 7. Anmälan av motioner
 • 8. Inlämnande av interpellationer
 • 9. Fråga från förtroendevalda
 • 10. Information om revisionsberättelse för 2023 för Uppvidinge kommun
 • 11. Beslut om ansvarsfrihet för välfärds- och omsorgsnämnden för 2023
 • 12. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för 2023
 • 13. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg år 2023
 • 14. Årsredovisning 2023 Kretslopp Sydost
 • 15. Budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2027
 • 16. Policy för trygghet och säkerhet i Uppvidinge kommun
 • 17. Avsteg från ägardirektiv för att genomföra planerat projekt i Lenhovda centrum
 • 18. Tilläggsbudget investeringar 2024
 • 19. Hemställan om godkännande av investeringar - fastighetsnära insamling förpackningsavfall
 • 20. Inkallelseordning till styrelser och nämnder 2024-2026
 • 21. Motion om öppna bibliotek
 • 22. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • 23. Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige och välfärds- och omsorgsnämnden
 • 24. Fyllnadsval av ledamot i välfärds- och omsorgsnämndens efter Solvig Käll-Stigsson (M)
 • 25. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i välfärdsoch omsorgsnämnden
 • 26. Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i välfärds- och omsorgsnämnden efter Hanne Geiger (SD)
 • 27. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • 28. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i miljöoch byggnadsnämnden efter Joakim Grahn (SD)
 • 29. Meddelande till Kommunfullmäktige
 • Mötets avslutning

Mötesstart: 18/6 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Fröseke

Klicka här för mötets kallelse

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.