Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 28 november 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Rose-Marie Elling

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Katja Schönbeck, utvecklingsstrateg

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Två medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Fyra motioner har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

7. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor har inkommit.

8. Ekonomiska rapporter november 2023

Paus

mötet återupptas ca kl 10.20

9. Målstyrning 2024-2028

10. Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 - Målstyrning

10.1 Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 - Inledning

10.2 Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 - Yrkanden, debatt och eventuell votering

Paus

mötet återupptas ca 13.00

10.2 Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 - Yrkanden, debatt och eventuell votering

Paus

mötet återupptas ca kl 13.30

10.3 Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 - Beslut

11. Varuförsörjningsplan

12. Motion om fritidsgård i Uppvidinge

13. Avfallsföreskrifter 2024 Kretslopp Sydost

14. Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar

15. Krisledningsnämndens reglemente 2023-2027

16. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

17. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

18. Riktlinjer för taxor och avgifter inom Välfärds- och omsorgsförvaltningen år 2024

19. Vatten- och avloppstaxa i Uppvidinge kommun 2024

20. Förslag till taxor och avgifter i Kultur- och föreningsutskottets verksamheter

Paus

mötet återupptas ca kl 14.15

21. Kostnadssättning för nyttjande av allmän platsmark

22. Kommunalt partistöd 2024

23. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2023

24. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

25. Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen efter Niklas Jonsson (S)

26. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/11 kl 09:00

Mötets kallelse. Mötets handlingar.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.